Top Gegalvaniseerde tackernagels Geheimen

107 prefab elementen draagvloeren/welfsels met druklaag FH m2 Een holle vloerelementen geraken betreffende ons bijkomende druklaag geplaatst. Meting meeteenheid: per m2 meetcode: netto oppervlakte volgens de nominale afmetingen op de plannen oppervlakte gemeten tot juiste buitenvlak over dit binnenspouwblad. openingen, doorvoeren en uitsparingen hoger vervolgens 0,50 m2 worden afgetrokken. alle wapening in de welfsels kan zijn inbegrepen in een eenheidsprijs met het artikel. een druklaag is inbegrepen in de eenheidsprijs betreffende het artikel; de eventuele wapening betreffende een druklaag wordt echter gerekend tussen artikel aard over een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) In overeenstemming met artikel betreffende dit typebestek VMSW Specificaties Hoogte welfsels: overeenkomstig berekening stabiliteitsstudie. Breedte welfsels: volgens voorstel aangaande een aannemer. Lengte welfsels: overeenkomstig de overspanningslengten zoals aangeduid op een uitstippelen Betonkwaliteit aangaande een welfsels in overeenstemming met NBN EN en NBN B Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte minimum minimum selectie aannemer selectie aannemer C25/30 EE3 S3/F3 14mm Onderzijde welfsels: glad Dikte met een druklaag: 5 cm Betonkwaliteit over een druklaag volgens NBN EN en NBN B Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte minimum minimum keuze aannemer keuze aannemer C25/30 EE3 S3/F3 14mm Wapening betreffende een druklaag : overeenkomstig aanduiding in een betonstudie Ons druklaag over beton wordt aangebracht wanneer versterking, waardoor ze één volkomen vormt met de onderliggende vloerelementen.

De aannemer neemt tijdig contact op betreffende de distributiemaatschappij teneinde een installatie te laten keuren en de definitieve connectie conform een voorschriften van de maatschappij te laten verrichten. De plaatselijke distributiemaatschappij is Pidpa, tel. 0800/ mogelijkheid 4. Inzet In overeenstemming met uitstippelen en meetstaat Portiersgebouw containerpark Boom 181

Een verrekening over een onkosten wegens dit verbruik van elektriciteit en water gebeurt op volgende methode: voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening PM Een aannemer doet dit nodige teneinde een bouwplaats van elektrische stroom te voorzien. Hij plaatst een werfkast en sluit deze met op dit bestaande elektricitietsnet. Een kast fungeert gekeurd te bestaan via een gerenommeerd keuringsorganisme en de stroomleverancier. Meting aard aangaande de overeenkomst: Pro memorie (PM) De aannemer neemt de nodige stappen om een voorlopige aansluiting op het elektriciteitsnet te bekomen en levert de nodige goedgekeurde werfkasten en aansluitkabels. Een tijdelijke installaties en het gebruikte materieel dienen te in overeenstemming zijn betreffende een bepalingen over een netbeheerder en dit AREI en dit ARAB voorlopige aansluitingen - watervoorziening PM Een aannemer doet dit nodige teneinde een bouwplaats over water te voorzien. Meting aard over de overeenkomst: Pro memorie (PM) Een capaciteit aangaande het drinkwater moet voldoen met een minimale kwaliteitsvereisten voor aanmaakwater voor beton en mortel. De aannemer gaat gebruik produceren aangaande de bestaande installaties voorlopige aansluitingen - waterafvoer PM De riolering is aangelegd tot 6
7
8
9 m buiten de rand over het gebouw waar aangesloten gaat geraken op de ander aangelegde riolering. Meting aard over een overeenkomst: Pro memorie (PM) Portiersgebouw containerpark Boom 59

66 leveren, verwittigt de aannemer meteen dit bestuur. De graafwerken mogen pas alweer aangevangen worden na dit akkoord van dit bestuur en na het eventueel nemen over maatregelen bijvoorbeeld dit publiceren over doeltreffende stutten, schoringen ofwel onderschoeiingen. VERREKENINGEN Een voorziene afmetingen en diepte van een funderingssleuven en/ofwel bouwputten geraken vermeld op een uitstippelen, in dit bestek en/ofwel een gedetailleerde meetstaat. Daar worden hieromtrent geen wijzigingen ofwel verrekeningen toegestaan. Een architect/stabiliteitsingenieur mag desalniettemin in iedere periode met de uitgraving voorwaarden sleuven en/of bouwputten dieper ofwel minder diep uit te voeren vervolgens het aanvankelijk voorgeschreven peil vanwege de situatie aangaande een blootgemaakte grond. Verdere- of minwerken die hieruit voortspruiten, geraken verrekend in de diepte (ook niet in een breedte) en met de eenheidsprijs voorzien in de offerte. Buiten uitdrukkelijke goedkeuring over een architect/stabiliteitsingenieur kan zijn dit verboden een uitgravingen dieper uit te voeren dan voorzien. Indien dit toch zou voordoen en/ofwel bouwputten via toedoen aangaande de aannemer beschadigingen beschikken over ondergaan, bezit een architect het recht een bepaalde uitbreiding op te leggen, waarbij de aannemer ook niet gaat vergoed worden vanwege alle hieruit voortvloeiende bijkomende uit te voeren vloer- en graafwerken, aanvullingen, funderings-, metsel- en overige werken. MASSIEVEN - ONVOORZIENE HINDERNISSEN Voor het verrichten aangaande een vloer- en graafwerken verwijdert een aannemer al die overtollige hindernissen (oude funderings- en metselwerkmassieven, oude rioleringsbuizen, rioleringsputten, en al die hindernissen bijvoorbeeld ingegraven puin, wortelstronken, ). Bij dit vaststellen aangaande speciale hindernissen ofwel ernstige gebreken in de grond welke de stabiliteit en/ofwel dit gebruik over een constructie nadelig mogen beïnvloeden, bijvoorbeeld oude waterputten, slappe grondlagen ofwel allerhande verontreinigingen, verwittigt de aannemer onmiddellijk een architect en/of de stabiliteitsingenieur, welke verdere instructies zal melden voor het verminderen van deze hindernissen, dit oplossen of saneren betreffende dit gebrek.

Ook indien de expliciete descriptie zou mankeren in dit bestek. Materialen Dit hang- en sluitwerk beantwoordt aan de bepalingen aangaande STS 53.2 Alle hang- en sluitwerk en hun bevestigingsmiddelen zijn roestbestendig, conform de voorwaarden met NBN EN Hang- en sluitwerk - Bestandheid anti corrosie - Eisen en beproevingsmethoden. Alle deurbeslag is zoveel mogelijk over gelijke vormgeving en kleur. Types en modellen worden tevoren ter goedkeuring voorgelegd juiste Bestuur. In overeenstemming met een montagevoorschriften van een fabrikant hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen/aluminium PM Meting aard over de overeenkomst: Pro Memorie(PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs betreffende een deurkozijnen ofwel deurgehelen. Alle opendraaiende deurvleugels worden voorzien betreffende summier 3 paumellen of fitsen. Tezamen voldoen ze in functie van het gewicht aangaande de deurvleugels met een eisen van NBN EN 947 Scharnierende ofwel draaideuren - Bepaling met de weerstand tegen verticale belasting. Massieve deurbladen geraken voorzien met 4 scharnieren waarvan twee kort tegen een bovenzijde. Elke scharnierflank wordt bevestigd met minimum 3 schroeven. Specificaties : geëxtrudeerd alumnium overeenkomstig EN AW-6060 ofwel EN AW-6063 Afwerking: geanodiseerd 20 µm Portiersgebouw containerpark Boom 156

40 Klachten - aanvullend Mensen betreffende klachten worden aangeraden rechtstreeks aanraking op te nemen betreffende een werfleiding. Elke klacht, mondeling of schriftelijk, moet in 24 uren geraken doorgegeven aan de opdrachtgever of zijn gemachtigde. Signalisatie - aanvullend Vooraleer de werken te starten neemt de opdrachtnemer contact op met de politie i.v.m. bouwplaats signalisatie. De bezigheden mogen slechts aanvangen na plaatsing en keuring door de politie betreffende een bouwplaatssignalisatie. Wegomleggingen bestaan toegelaten, doch zullen alsmaar in overleg plaatsvinden betreffende de leidend ambtenaar en het gemeentebestuur. Een aannemer neemt al een nodige schikkingen zodanig dat een verkeershinder tot het minimum wordt herleid. Een duur van een wegomleggingen dient in ieder geval beperkt te geraken. Het publiceren, in stand houden en opbreken over een signalisatie van een werken en de omleidingen betreffende inbegrip van dit leveren en verzorgen aangaande een materialen is ons aannemingslast. Handige maatregelen nutsmaatschappijen - aanvullend Wanneer daar gevaar kan zijn voor beschadiging over overige nutsvoorzieningen, riolen, aansluitingen, wegen, beplantingen, grachten, enz. kan de toezichter aangaande een opdrachtgever(s) almaar het mechanisch graven verbieden en verplichten dat daar manueel dient gewerkt te geraken.

Als ook doch de geringste twijfel bestaan over een aanwezigheid van asbest in ons bouwstof ofwel constructie vraagt hij een asbestinventaris op voor de desbetreffende nutsmaatschappij. - Dit is ten strengste verboden een werkzaamheden met te vatten zolang de inventarissen ook niet ter beschikking bestaan. Art. 20 Prijsherziening aanvullend/vervangend Daar is geen prijsherziening toegepast. Art.21 Prijsonderzoek aanvullend De inschrijver fungeert alle in het bestek en in de samenvattende opmeting / inventaris gevraagde inlichtingen om dit onderzoek over een prijzen geoorloofd te produceren, bij bestaan prijsopgave te voegen. Art.53 Taal met een aanvraag tot deelneming / prijsopgave - aanvullend Een aanvraag tot deelneming / offerte fungeert in dit Nederlands te worden gesteld. De opdrachtgever behoudt zichzelf dit recht vanwege met een inschrijver de vertaling te vragen met bepaalde documenten die wanneer bijlage aan een aanvraag tot deelneming / offerte werden toegevoegd en niet in dit Nederlands werden opgesteld. De opdrachtgever bepaalt een termijn welke hoofdhaar tamelijk lijkt vanwege dit opvragen aangaande een vertaling. Art.57 Verbintenistermijn vervangend/wijzigend Zie synopsis wegens de verbintenistermijn met deze opdracht, te rekenen vanaf een uiterste datum voor ontvangst, vermits verscheidene opdrachtgevers ofwel besturen hun goedkeuring of visum dienen te melden juiste resultaat over de prijsvraag. Portiersgebouw containerpark Boom 25

De coilnails zijn van Europese kwaliteit. Ofwel u meteen blanke, RVS of gegalvaniseerde coilnails zoekt, u vindt ze voor ons. Mocht u dan ook op zoek bestaan naar ons speciale maat en die staat ook niet op onze website stuur ons mail naar info@tackerplaza.nl of bel 0800-9999888 en wij gaan wegens u dan ook op zoek.

Deze gelijkvormigheidskeuring moet plaats te vinden vanwege een 1e ingebruikname. Wegens een verscheidene installaties fungeert ons afzonderlijk verslag te geraken voorgelegd. Wegens al die keuringen gaat ons keuringsattest zonder opmerkingen afgegeven worden. Dit vragen, evenals een kosten verbonden aan de keuring van de sanitaire installaties, alsook alle gebeurlijke onkosten verbonden aan veranderingen, die zouden worden opgelegd wegens disconformiteit met de reglementaire voorschriften, zijn kompleet ten laste betreffende de inschrijver. De vereiste gelijkvormigheidskeuringen dienen gering 30 kalenderdagen vóór een officiële einddatum met een werken ter beschikking gesteld geraken van de bouwheer. Bij het ontbreken van de keuringsattesten in de vooropgestelde periode is een aannemer verantwoordelijk wegens al die eventuele bijkomende kosten m.b.t. een ontzegeling van verzegelde watermeters, dewelke in voorkomend geval moeten geraken verrekend aan de prijzen aangaande een desbetreffende netbeheerder. PROEVEN De aannemer zal de volledige sanitaire installatie voor dit afdichten met de leidingen testen op haar waterdichtheid. Een proeven voldoen aan STS 62.08, en zullen gebeuren bij ons druk met tenminste 4,5 maal een dienstdruk over het leidingnet. Op het ogenblik dat die bereikt kan zijn gaat hij tijdens twee uren volgehouden worden. Een proeven worden uitgevoerd door de aannemer met eigen materiaal en eigen medewerkers. De architect en dit Bestuur zullen tijdig verwittigd geraken aangaande dit ontstaan aangaande een proeven teneinde de controle uit te oefenen. Na het verrichten betreffende dichtingproeven blijven een buizen onder gewone waterdruk opdat gebeurlijke lekken tijdig mogen waargenomen worden. Portiersgebouw containerpark Boom 175

Zwelbanden, voegbodems, kitten vanwege een waterdichte aansluiting met het voorziene parement of gevelbekledingssysteem zijn conform NBN B , TV 188 en STS 56.1 en bestaan compatibel met een aansluitende materialen. Al die hulpmiddelen tot het uitvoeren betreffende thermische en luchtdichte aansluitingen, bijvoorbeeld isolatieschuimen, wachtfolies, kitten, kleefbanden, primers, dichtingsmanchetten, vloeibare afdichtingen, zijn compatibel met een gebruikte folies en aansluitende materialen. Meestal In afwachting aangaande herziening geldt een TV Publiceren van buitenschrijnwerk ingeval leidraad wegens de goede uitvoering, aangevuld met een voorschriften over de technische goedekeuring ATG (of gelijkwaardig) en een fabrikant. BEVESTIGINGEN Dit buitenschrijnwerk wordt symmetrisch in de opening geplaatst en in functie met een aansluitingen, de ruimte voor een scharnieren en hun afregeling, op de vereiste afstand over de ruwbouw aangebracht. Een opstelling kan zijn perfect loodrecht, waterpas en in horizontale richting in de as gezet, betreffende inachtneming over de maximale afwijking ten aanzien betreffende een as- en stramienlijnen en peilmaten overeenkomstig TV Een opstelling op de dorpels moet garanderen dat water dat ofwel in de sponning kan zijn binnengedrongen, ofwel condensatiewater, aldoor via de onderzijde ofwel voorzijde over het profiel wordt afgeleid naar een buitendorpel en nimmer met een binnenzijde kan terechtkomen. De bevestiging moet zo plaatsvinden dat de belasting betreffende een ramen wordt overgedragen op de ruwbouw en zettingen betreffende dit gebouw nauwelijks invloed beschikken over op dit buitenschrijnwerk. Een aard en dit aantal bevestigingselementen moeten in staat zijn om buiten blijvende vervorming te weerstaan aan een winddrukken overeenkomstig NBN EN (+ ANB). Portiersgebouw containerpark Boom 122

237 16 mm² toelaten door het aanspannen betreffende ons klemstuk met spanvijs. Vanwege geleiders betreffende een doorsnede groter vervolgens 16 mm², is toepassing gemaakt aangaande koperen klemmen met een doorsnede identiek betreffende een doorsnede der voedingsleidingen. De klemmen zijn van een type het op een plat ijzer ofwel op een daartoe bestemde rail kan geraken vastgemaakt. Ze horen te individueel mogen geraken genummerd, de aangebrachte herkenningstekens behoren te onuitwisbaar zijn. Kabelwerk: Het kabelwerk tussen het railstelsel betreffende een kast en een apparaten betreffende ons nominale stroomsterkte minder vervolgens 125 A, gebeurt door middel van geïsoleerde draad of kabel met een omhulsel uit een plastische stof. Een kabels en draden hebben dezelfde doorsnede met een geleiders welke ze verlengen. Dit kabelwerk moet geraken uitgevoerd met een grootste zorg. Het kabelwerk wordt uitgevoerd in banden met een enige laag en ook niet in bundels. De banden bestaan op dit raam bevestigd. De bevestiging gebeurt door geneesmiddel van bevestigingen in een verhouding met één al die 150 mm. In elk geval dient ons bevestiging te worden voorzien zo kort mogelijk bij een ingang en een uitgang aangaande elke kromming. Het aantal krommingen en richtingsafwijkingen moet tot dit strikte minimum beperkt geraken. De banden behoren te streng evenwijdig zijn met een hoofdrichtingen (lengte, breedte, hoogte). Verbinding in waaiervorm is verboden. De bochten vertonen geen scherpe hoek, maar een constante kromming met een straal aangaande 15 mm voor de meest gekromde geleider. Alle geleiders aangaande eenzelfde groep lopen volmaakt concentrisch betreffende elkaar in de bochten. Dit toepassen betreffende omhulsels in een uiterlijk van kleine gaten is eveneens toegelaten. In het geval fungeert toepassen gemaakt betreffende soepele draden in isolerende omhulsels betreffende meerdere kleurcombinaties, welke een kringen ofwel een types der verscheidene kringen karakteriseren. Een geleiders aangesloten op een rails teneinde die te verlengen tot de klemmen, dienen gelijke kleur te beschikken over wanneer deze rails.

Horizontale staart: vriendelijk met de voorziene dakdichting en gevelstructuur Profiellengte: leverbaar in lengten betreffende circa 3 m Bevestigingsmiddelen: roestvaste schroeven en aparte nylonpluggen Volgens TV aangevuld betreffende 6.5 en een richtlijnen aangaande een fabrikant. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen via ontwerper indien niet betreffende toepassing) Op de muuropstand is vanwege dit bekomen aangaande ons vlakke ondergrond ons bebording van watervaste multiplexplaat (dikte minimum 18 mm) voorzien. Toepassing Dakrand portiersgebouw. Portiersgebouw containerpark Boom 116

Vervolgens geraken daar, ten behoeve van de warmtespreiding, metalen geleidingsprofielen in de voorgevormde groeven van die isolatieplaten aangebracht. Een 180 bochtelement zorgt wegens dit makkelijk verleggen aangaande een leiding in bochten. Dit Dry Systeem mag snel en opgeruimd geïnstalleerd worden en er hoeft nauwelijks rekening gehouden te geraken betreffende droogtijden aangaande smeervloeren. Ons bijkomend voordelig aangaande dit mankeren aangaande een smeervloer, is de heerlijke opwarmtijd. Het Dry Systeem mag enkel gebruikt geraken in combinatie met ons 14 mm meerlagenbuis. Project: The Church of the resurrection, discotheek Locatie: België, Brussel Systeem: Dry Inzet: Renovatie Oppervlakte: 350 m² 143

182 61. SANITAIR / Apparaten & TOEBEHOREN sanitair / toestellen & toebehoren - doorgaans Een post "sanitair / apparaten & toebehoren" omvat de bezorging en plaatsing met een respectievelijke toestellen, betreffende inbegrip met al die bijhorigheden bijvoorbeeld ophouden, noodzakelijke bevestigingsmiddelen, aansluitingen, afsluitkranen en rozetten, overlopen, afvoergarnituren met sifon, elastische dichtingen, alsook alle alsook alle in het bijzonder bestek weerhouden toebehoren en aanvullende specificaties. De voegen tussen het muurvlak click here en een toestellen worden afgekit betreffende daartoe geschikte neutrale, niet-zuurhoudende sanitaire siliconen, kleur te kiezen via de architect / bouwheer. Doorgaans geraken alle sanitaire apparaten aangaande 5 fabrikant genomen. Onderscheid kan en mag geschapen worden tussen porseleinen toestellen, RVS apparaten, de inbouwdelen (ophangsystemen toiletten) en inbouwkraanwerk closetpotten & toebehoren doorgaans closetpotten & toebehoren inbouwsysteem In het gebouw geraken 6
7
8
9 type inbouwsystemen aangewend. Type A vanwege de standaard hangclosetpotten Ook niet verlengd ontwerp A closetpotten & toebehoren inbouwsysteem type A FH st Het betreft ons inbouwsysteem wegens hangclosetpotten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Top Gegalvaniseerde tackernagels Geheimen”

Leave a Reply

Gravatar