Top Gegalvaniseerde tackernagels Geheimen

107 prefab elementen draagvloeren/welfsels met druklaag FH m2 Een holle vloerelementen geraken betreffende ons bijkomende druklaag geplaatst. Meting meeteenheid: per m2 meetcode: netto oppervlakte volgens de nominale afmetingen op de plannen oppervlakte gemeten tot juiste buitenvlak over dit binnenspouwblad. openingen, doorvoeren en uitsparingen hoger vervolgens 0,50 m2 worden afgetrokken. alle wapening in de welfsels kan zijn inbegrepen in een eenheidsprijs met het artikel. een druklaag is inbegrepen in de eenheidsprijs betreffende het artikel; de eventuele wapening betreffende een druklaag wordt echter gerekend tussen artikel aard over een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) In overeenstemming met artikel betreffende dit typebestek VMSW Specificaties Hoogte welfsels: overeenkomstig berekening stabiliteitsstudie. Breedte welfsels: volgens voorstel aangaande een aannemer. Lengte welfsels: overeenkomstig de overspanningslengten zoals aangeduid op een uitstippelen Betonkwaliteit aangaande een welfsels in overeenstemming met NBN EN en NBN B Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte minimum minimum selectie aannemer selectie aannemer C25/30 EE3 S3/F3 14mm Onderzijde welfsels: glad Dikte met een druklaag: 5 cm Betonkwaliteit over een druklaag volgens NBN EN en NBN B Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte minimum minimum keuze aannemer keuze aannemer C25/30 EE3 S3/F3 14mm Wapening betreffende een druklaag : overeenkomstig aanduiding in een betonstudie Ons druklaag over beton wordt aangebracht wanneer versterking, waardoor ze één volkomen vormt met de onderliggende vloerelementen.

De aannemer neemt tijdig contact op betreffende de distributiemaatschappij teneinde een installatie te laten keuren en de definitieve connectie conform een voorschriften van de maatschappij te laten verrichten. De plaatselijke distributiemaatschappij is Pidpa, tel. 0800/ mogelijkheid 4. Inzet In overeenstemming met uitstippelen en meetstaat Portiersgebouw containerpark Boom 181

Een verrekening over een onkosten wegens dit verbruik van elektriciteit en water gebeurt op volgende methode: voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening PM Een aannemer doet dit nodige teneinde een bouwplaats van elektrische stroom te voorzien. Hij plaatst een werfkast en sluit deze met op dit bestaande elektricitietsnet. Een kast fungeert gekeurd te bestaan via een gerenommeerd keuringsorganisme en de stroomleverancier. Meting aard aangaande de overeenkomst: Pro memorie (PM) De aannemer neemt de nodige stappen om een voorlopige aansluiting op het elektriciteitsnet te bekomen en levert de nodige goedgekeurde werfkasten en aansluitkabels. Een tijdelijke installaties en het gebruikte materieel dienen te in overeenstemming zijn betreffende een bepalingen over een netbeheerder en dit AREI en dit ARAB voorlopige aansluitingen - watervoorziening PM Een aannemer doet dit nodige teneinde een bouwplaats over water te voorzien. Meting aard over de overeenkomst: Pro memorie (PM) Een capaciteit aangaande het drinkwater moet voldoen met een minimale kwaliteitsvereisten voor aanmaakwater voor beton en mortel. De aannemer gaat gebruik produceren aangaande de bestaande installaties voorlopige aansluitingen - waterafvoer PM De riolering is aangelegd tot 6
7
8
9 m buiten de rand over het gebouw waar aangesloten gaat geraken op de ander aangelegde riolering. Meting aard over een overeenkomst: Pro memorie (PM) Portiersgebouw containerpark Boom 59

66 leveren, verwittigt de aannemer meteen dit bestuur. De graafwerken mogen pas alweer aangevangen worden na dit akkoord van dit bestuur en na het eventueel nemen over maatregelen bijvoorbeeld dit publiceren over doeltreffende stutten, schoringen ofwel onderschoeiingen. VERREKENINGEN Een voorziene afmetingen en diepte van een funderingssleuven en/ofwel bouwputten geraken vermeld op een uitstippelen, in dit bestek en/ofwel een gedetailleerde meetstaat. Daar worden hieromtrent geen wijzigingen ofwel verrekeningen toegestaan. Een architect/stabiliteitsingenieur mag desalniettemin in iedere periode met de uitgraving voorwaarden sleuven en/of bouwputten dieper ofwel minder diep uit te voeren vervolgens het aanvankelijk voorgeschreven peil vanwege de situatie aangaande een blootgemaakte grond. Verdere- of minwerken die hieruit voortspruiten, geraken verrekend in de diepte (ook niet in een breedte) en met de eenheidsprijs voorzien in de offerte. Buiten uitdrukkelijke goedkeuring over een architect/stabiliteitsingenieur kan zijn dit verboden een uitgravingen dieper uit te voeren dan voorzien. Indien dit toch zou voordoen en/ofwel bouwputten via toedoen aangaande de aannemer beschadigingen beschikken over ondergaan, bezit een architect het recht een bepaalde uitbreiding op te leggen, waarbij de aannemer ook niet gaat vergoed worden vanwege alle hieruit voortvloeiende bijkomende uit te voeren vloer- en graafwerken, aanvullingen, funderings-, metsel- en overige werken. MASSIEVEN - ONVOORZIENE HINDERNISSEN Voor het verrichten aangaande een vloer- en graafwerken verwijdert een aannemer al die overtollige hindernissen (oude funderings- en metselwerkmassieven, oude rioleringsbuizen, rioleringsputten, en al die hindernissen bijvoorbeeld ingegraven puin, wortelstronken, ). Bij dit vaststellen aangaande speciale hindernissen ofwel ernstige gebreken in de grond welke de stabiliteit en/ofwel dit gebruik over een constructie nadelig mogen beïnvloeden, bijvoorbeeld oude waterputten, slappe grondlagen ofwel allerhande verontreinigingen, verwittigt de aannemer onmiddellijk een architect en/of de stabiliteitsingenieur, welke verdere instructies zal melden voor het verminderen van deze hindernissen, dit oplossen of saneren betreffende dit gebrek.

Ook indien de expliciete descriptie zou mankeren in dit bestek. Materialen Dit hang- en sluitwerk beantwoordt aan de bepalingen aangaande STS 53.2 Alle hang- en sluitwerk en hun bevestigingsmiddelen zijn roestbestendig, conform de voorwaarden met NBN EN Hang- en sluitwerk - Bestandheid anti corrosie - Eisen en beproevingsmethoden. Alle deurbeslag is zoveel mogelijk over gelijke vormgeving en kleur. Types en modellen worden tevoren ter goedkeuring voorgelegd juiste Bestuur. In overeenstemming met een montagevoorschriften van een fabrikant hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen/aluminium PM Meting aard over de overeenkomst: Pro Memorie(PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs betreffende een deurkozijnen ofwel deurgehelen. Alle opendraaiende deurvleugels worden voorzien betreffende summier 3 paumellen of fitsen. Tezamen voldoen ze in functie van het gewicht aangaande de deurvleugels met een eisen van NBN EN 947 Scharnierende ofwel draaideuren - Bepaling met de weerstand tegen verticale belasting. Massieve deurbladen geraken voorzien met 4 scharnieren waarvan twee kort tegen een bovenzijde. Elke scharnierflank wordt bevestigd met minimum 3 schroeven. Specificaties : geëxtrudeerd alumnium overeenkomstig EN AW-6060 ofwel EN AW-6063 Afwerking: geanodiseerd 20 µm Portiersgebouw containerpark Boom 156

40 Klachten - aanvullend Mensen betreffende klachten worden aangeraden rechtstreeks aanraking op te nemen betreffende een werfleiding. Elke klacht, mondeling of schriftelijk, moet in 24 uren geraken doorgegeven aan de opdrachtgever of zijn gemachtigde. Signalisatie - aanvullend Vooraleer de werken te starten neemt de opdrachtnemer contact op met de politie i.v.m. bouwplaats signalisatie. De bezigheden mogen slechts aanvangen na plaatsing en keuring door de politie betreffende een bouwplaatssignalisatie. Wegomleggingen bestaan toegelaten, doch zullen alsmaar in overleg plaatsvinden betreffende de leidend ambtenaar en het gemeentebestuur. Een aannemer neemt al een nodige schikkingen zodanig dat een verkeershinder tot het minimum wordt herleid. Een duur van een wegomleggingen dient in ieder geval beperkt te geraken. Het publiceren, in stand houden en opbreken over een signalisatie van een werken en de omleidingen betreffende inbegrip van dit leveren en verzorgen aangaande een materialen is ons aannemingslast. Handige maatregelen nutsmaatschappijen - aanvullend Wanneer daar gevaar kan zijn voor beschadiging over overige nutsvoorzieningen, riolen, aansluitingen, wegen, beplantingen, grachten, enz. kan de toezichter aangaande een opdrachtgever(s) almaar het mechanisch graven verbieden en verplichten dat daar manueel dient gewerkt te geraken.

Als ook doch de geringste twijfel bestaan over een aanwezigheid van asbest in ons bouwstof ofwel constructie vraagt hij een asbestinventaris op voor de desbetreffende nutsmaatschappij. - Dit is ten strengste verboden een werkzaamheden met te vatten zolang de inventarissen ook niet ter beschikking bestaan. Art. 20 Prijsherziening aanvullend/vervangend Daar is geen prijsherziening toegepast. Art.21 Prijsonderzoek aanvullend De inschrijver fungeert alle in het bestek en in de samenvattende opmeting / inventaris gevraagde inlichtingen om dit onderzoek over een prijzen geoorloofd te produceren, bij bestaan prijsopgave te voegen. Art.53 Taal met een aanvraag tot deelneming / prijsopgave - aanvullend Een aanvraag tot deelneming / offerte fungeert in dit Nederlands te worden gesteld. De opdrachtgever behoudt zichzelf dit recht vanwege met een inschrijver de vertaling te vragen met bepaalde documenten die wanneer bijlage aan een aanvraag tot deelneming / offerte werden toegevoegd en niet in dit Nederlands werden opgesteld. De opdrachtgever bepaalt een termijn welke hoofdhaar tamelijk lijkt vanwege dit opvragen aangaande een vertaling. Art.57 Verbintenistermijn vervangend/wijzigend Zie synopsis wegens de verbintenistermijn met deze opdracht, te rekenen vanaf een uiterste datum voor ontvangst, vermits verscheidene opdrachtgevers ofwel besturen hun goedkeuring of visum dienen te melden juiste resultaat over de prijsvraag. Portiersgebouw containerpark Boom 25

De coilnails zijn van Europese kwaliteit. Ofwel u meteen blanke, RVS of gegalvaniseerde coilnails zoekt, u vindt ze voor ons. Mocht u dan ook op zoek bestaan naar ons speciale maat en die staat ook niet op onze website stuur ons mail naar info@tackerplaza.nl of bel 0800-9999888 en wij gaan wegens u dan ook op zoek.

Deze gelijkvormigheidskeuring moet plaats te vinden vanwege een 1e ingebruikname. Wegens een verscheidene installaties fungeert ons afzonderlijk verslag te geraken voorgelegd. Wegens al die keuringen gaat ons keuringsattest zonder opmerkingen afgegeven worden. Dit vragen, evenals een kosten verbonden aan de keuring van de sanitaire installaties, alsook alle gebeurlijke onkosten verbonden aan veranderingen, die zouden worden opgelegd wegens disconformiteit met de reglementaire voorschriften, zijn kompleet ten laste betreffende de inschrijver. De vereiste gelijkvormigheidskeuringen dienen gering 30 kalenderdagen vóór een officiële einddatum met een werken ter beschikking gesteld geraken van de bouwheer. Bij het ontbreken van de keuringsattesten in de vooropgestelde periode is een aannemer verantwoordelijk wegens al die eventuele bijkomende kosten m.b.t. een ontzegeling van verzegelde watermeters, dewelke in voorkomend geval moeten geraken verrekend aan de prijzen aangaande een desbetreffende netbeheerder. PROEVEN De aannemer zal de volledige sanitaire installatie voor dit afdichten met de leidingen testen op haar waterdichtheid. Een proeven voldoen aan STS 62.08, en zullen gebeuren bij ons druk met tenminste 4,5 maal een dienstdruk over het leidingnet. Op het ogenblik dat die bereikt kan zijn gaat hij tijdens twee uren volgehouden worden. Een proeven worden uitgevoerd door de aannemer met eigen materiaal en eigen medewerkers. De architect en dit Bestuur zullen tijdig verwittigd geraken aangaande dit ontstaan aangaande een proeven teneinde de controle uit te oefenen. Na het verrichten betreffende dichtingproeven blijven een buizen onder gewone waterdruk opdat gebeurlijke lekken tijdig mogen waargenomen worden. Portiersgebouw containerpark Boom 175

Zwelbanden, voegbodems, kitten vanwege een waterdichte aansluiting met het voorziene parement of gevelbekledingssysteem zijn conform NBN B , TV 188 en STS 56.1 en bestaan compatibel met een aansluitende materialen. Al die hulpmiddelen tot het uitvoeren betreffende thermische en luchtdichte aansluitingen, bijvoorbeeld isolatieschuimen, wachtfolies, kitten, kleefbanden, primers, dichtingsmanchetten, vloeibare afdichtingen, zijn compatibel met een gebruikte folies en aansluitende materialen. Meestal In afwachting aangaande herziening geldt een TV Publiceren van buitenschrijnwerk ingeval leidraad wegens de goede uitvoering, aangevuld met een voorschriften over de technische goedekeuring ATG (of gelijkwaardig) en een fabrikant. BEVESTIGINGEN Dit buitenschrijnwerk wordt symmetrisch in de opening geplaatst en in functie met een aansluitingen, de ruimte voor een scharnieren en hun afregeling, op de vereiste afstand over de ruwbouw aangebracht. Een opstelling kan zijn perfect loodrecht, waterpas en in horizontale richting in de as gezet, betreffende inachtneming over de maximale afwijking ten aanzien betreffende een as- en stramienlijnen en peilmaten overeenkomstig TV Een opstelling op de dorpels moet garanderen dat water dat ofwel in de sponning kan zijn binnengedrongen, ofwel condensatiewater, aldoor via de onderzijde ofwel voorzijde over het profiel wordt afgeleid naar een buitendorpel en nimmer met een binnenzijde kan terechtkomen. De bevestiging moet zo plaatsvinden dat de belasting betreffende een ramen wordt overgedragen op de ruwbouw en zettingen betreffende dit gebouw nauwelijks invloed beschikken over op dit buitenschrijnwerk. Een aard en dit aantal bevestigingselementen moeten in staat zijn om buiten blijvende vervorming te weerstaan aan een winddrukken overeenkomstig NBN EN (+ ANB). Portiersgebouw containerpark Boom 122

237 16 mm² toelaten door het aanspannen betreffende ons klemstuk met spanvijs. Vanwege geleiders betreffende een doorsnede groter vervolgens 16 mm², is toepassing gemaakt aangaande koperen klemmen met een doorsnede identiek betreffende een doorsnede der voedingsleidingen. De klemmen zijn van een type het op een plat ijzer ofwel op een daartoe bestemde rail kan geraken vastgemaakt. Ze horen te individueel mogen geraken genummerd, de aangebrachte herkenningstekens behoren te onuitwisbaar zijn. Kabelwerk: Het kabelwerk tussen het railstelsel betreffende een kast en een apparaten betreffende ons nominale stroomsterkte minder vervolgens 125 A, gebeurt door middel van geïsoleerde draad of kabel met een omhulsel uit een plastische stof. Een kabels en draden hebben dezelfde doorsnede met een geleiders welke ze verlengen. Dit kabelwerk moet geraken uitgevoerd met een grootste zorg. Het kabelwerk wordt uitgevoerd in banden met een enige laag en ook niet in bundels. De banden bestaan op dit raam bevestigd. De bevestiging gebeurt door geneesmiddel van bevestigingen in een verhouding met één al die 150 mm. In elk geval dient ons bevestiging te worden voorzien zo kort mogelijk bij een ingang en een uitgang aangaande elke kromming. Het aantal krommingen en richtingsafwijkingen moet tot dit strikte minimum beperkt geraken. De banden behoren te streng evenwijdig zijn met een hoofdrichtingen (lengte, breedte, hoogte). Verbinding in waaiervorm is verboden. De bochten vertonen geen scherpe hoek, maar een constante kromming met een straal aangaande 15 mm voor de meest gekromde geleider. Alle geleiders aangaande eenzelfde groep lopen volmaakt concentrisch betreffende elkaar in de bochten. Dit toepassen betreffende omhulsels in een uiterlijk van kleine gaten is eveneens toegelaten. In het geval fungeert toepassen gemaakt betreffende soepele draden in isolerende omhulsels betreffende meerdere kleurcombinaties, welke een kringen ofwel een types der verscheidene kringen karakteriseren. Een geleiders aangesloten op een rails teneinde die te verlengen tot de klemmen, dienen gelijke kleur te beschikken over wanneer deze rails.

Horizontale staart: vriendelijk met de voorziene dakdichting en gevelstructuur Profiellengte: leverbaar in lengten betreffende circa 3 m Bevestigingsmiddelen: roestvaste schroeven en aparte nylonpluggen Volgens TV aangevuld betreffende 6.5 en een richtlijnen aangaande een fabrikant. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen via ontwerper indien niet betreffende toepassing) Op de muuropstand is vanwege dit bekomen aangaande ons vlakke ondergrond ons bebording van watervaste multiplexplaat (dikte minimum 18 mm) voorzien. Toepassing Dakrand portiersgebouw. Portiersgebouw containerpark Boom 116

Vervolgens geraken daar, ten behoeve van de warmtespreiding, metalen geleidingsprofielen in de voorgevormde groeven van die isolatieplaten aangebracht. Een 180 bochtelement zorgt wegens dit makkelijk verleggen aangaande een leiding in bochten. Dit Dry Systeem mag snel en opgeruimd geïnstalleerd worden en er hoeft nauwelijks rekening gehouden te geraken betreffende droogtijden aangaande smeervloeren. Ons bijkomend voordelig aangaande dit mankeren aangaande een smeervloer, is de heerlijke opwarmtijd. Het Dry Systeem mag enkel gebruikt geraken in combinatie met ons 14 mm meerlagenbuis. Project: The Church of the resurrection, discotheek Locatie: België, Brussel Systeem: Dry Inzet: Renovatie Oppervlakte: 350 m² 143

182 61. SANITAIR / Apparaten & TOEBEHOREN sanitair / toestellen & toebehoren - doorgaans Een post "sanitair / apparaten & toebehoren" omvat de bezorging en plaatsing met een respectievelijke toestellen, betreffende inbegrip met al die bijhorigheden bijvoorbeeld ophouden, noodzakelijke bevestigingsmiddelen, aansluitingen, afsluitkranen en rozetten, overlopen, afvoergarnituren met sifon, elastische dichtingen, alsook alle alsook alle in het bijzonder bestek weerhouden toebehoren en aanvullende specificaties. De voegen tussen het muurvlak click here en een toestellen worden afgekit betreffende daartoe geschikte neutrale, niet-zuurhoudende sanitaire siliconen, kleur te kiezen via de architect / bouwheer. Doorgaans geraken alle sanitaire apparaten aangaande 5 fabrikant genomen. Onderscheid kan en mag geschapen worden tussen porseleinen toestellen, RVS apparaten, de inbouwdelen (ophangsystemen toiletten) en inbouwkraanwerk closetpotten & toebehoren doorgaans closetpotten & toebehoren inbouwsysteem In het gebouw geraken 6
7
8
9 type inbouwsystemen aangewend. Type A vanwege de standaard hangclosetpotten Ook niet verlengd ontwerp A closetpotten & toebehoren inbouwsysteem type A FH st Het betreft ons inbouwsysteem wegens hangclosetpotten.

Gegalvaniseerde tackernagels Geheimen

57 De verharding is een aparte steenslagverharding, dikte circa 15 cm, ofwel uit ons prachtige beplanking, genageld op steunbalken. Dit pad kan zijn minstens 0,80 m breed. Te verharden zone: overeenkomstig aanduiding op idee of te bepalen in overleg met dit Bestuur. Voor dit eindpunt over de werken is een wegverharding verwijderd en het terrein in zijn oorspronkelijke toestand hersteld toegangswegen voorlopige verharding voor zware lasten PM Een voorlopige wegverharding laat al die werfverkeer met en tot de bouwplaats toe. Deze wegverharding staat tevens ter beschikking over overige aannemers, die een gelijktijdige opdracht op de bouwplaats vervullen. Meting aard over een overeenkomst: Pro Memorie (PM) Dit type verharding en een laagdikte bestaan vriendelijk met de te verwachten belasting (vrachtwagens) en de aard met de ondergrond. Een verharding kan zijn waterdoorlatend. Te verharden zone: overeenkomstig aanduiding op plan of te peilen in overleg betreffende dit Bestuur. Bij het einde met een werken is een wegverharding verwijderd en het terrein in zijn oorspronkelijke situatie hersteld voorlopige omheining doorgaans De aannemer moet ervoor zorgen dat dit betreden met de bouwplaats door derden is verhinderd. Meting aard over een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Al die onkosten zijn ten laste over een aanneming. Een nodige borden, signalisatie, verlichting, overdekkingen, voetgangerspaden, taksen, enz. worden hierbij inbegrepen. Daar waar de bouwplaats grenst met openbaar gebied plaatst de aannemer ons voorlopige omheining en een nodige signalisatie, welke afdoend doeltreffend kan zijn om onbevoegde personen te weren en een zekerheid aangaande dit verkeer te waarborgen.

260 AFBEELDING TER ILLUSTRATIE: a type 7a FH st Het betreft een armatuur cfr. een descriptie aangaande post SPECIFICATIES Lampen : LED Vermogen : 12 watt Afmetingen: *90*110mm Armaturenlichtstroom : 3.200lm Lichtrendement : 100lm/watt Kleurtemperatuur: K Kleurweergaveindex: RA > 80 Levensduur: h L80 Toepassing Volgens uitstippelen en meetstaat veiligheidsverlichting - meestal Het betreft een levering en plaatsing van ons vriendelijk veiligheidsverlichtingssyteem, met inbegrip over een voedingsleidingen en apparaten, te voorzien in een voorkomende ruimten, trappenhuizen, kelders, ondergrondse garages, conform de wettige bepalingen en een voorwaarden van de plaatselijke brandweer. Overeenkomstig een bepalingen met dit bijzonder bestek bestaat de veiligheidsverlichtingsinstallatie uit armaturen met het ook niet-permanent autonome type.

Indien door een aannemer een belanghebbende zogenoemd (met BENOR of ATG) gelijkwaardige middelen voorgesteld wordt, toont de aannemer vooraf en op bestaan kosten een gelijkwaardigheid aan betreffende ons gemotiveerde nota opgesteld in het Nederlands. Die nota omvat alle stavingsstukken bijvoorbeeld auditrapporten, proefuitslagen,, opgemaakt door ons officieel gerenommeerd onafhankelijk laboratorium. Indien een gelijkwaardigheid niet aanvaard is door een aanbestedende overheid zal die overgaan tot een volledige partijkeuring ten laste met de aannemer. Een betrokken producten mogen ook niet verwerkt geraken alvorens al die gevolgen positief zijn. Een aannemer bezit in dit geval nooit recht op schadevergoeding noch op termijnverlenging aannemingsmodaliteiten materialenlijst PM Een aannemer legt op vraag aangaande een architect ofwel het Bestuur bij aanvang van de werken en/of ten minste 15 dagen vanwege iedere levering ofwel verwerking een lijst ter goedkeuring vanwege van alle te gebruiken materialen en systemen, samen betreffende bijhorende representatieve stalen, kleurkaarten, technische fiches en desnoods voorgeschreven keuringsattesten. Indien dit gevraagd is, gaat een aannemer de materialen, vanwege de aanvang betreffende de werken, laten beproeven. Materialen De materialen geraken zoveel mogelijk in recycleerbare verpakkingen afgeleverd. Het verpakkingsmateriaal wordt systematisch gesorteerd op een werf. Vlarema is met toepassing. Een aannemer toont met de hand betreffende een veiligheidsfiche (Safety Data Sheet) ofwel de technische fiche met het er voor een productie met een gebruikte materialen geen stoffen bestrijden die zodra schadelijk beschouwd worden via de Europese richtlijn 67/548/EEC. Afwerkingsmaterialen en -middelen die in aanraking ogen met een binnenomgeving over het gebouw mogen nauwelijks stoffen bevatten welke kankerverwekkend (R40, R45, R49), mutageen (R46, R68), funest of giftig vanwege een voortplanting (R60, R61, R62, R63) ofwel toxisch (R23, R24, R25, R26, R27, R28) zijn. Hierbij is verwezen naar een Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008. Portiersgebouw containerpark Boom 51

140 wandbepleistering - cementpleisters wandbepleistering - cementpleisters/te betegelen FH m2 Meting meeteenheid: per m2 meetcode: alle aan te pleisteren openingen betreffende ramen geraken vol gerekend, ter compensatie vanwege dit rondom aanpleisteren van de dagkanten. Ook niet aan te pleisteren openingen (hoger vervolgens 0,5 m2) geraken daarentegen afgetrokken (bijv. binnendeuren die afgewerkt geraken betreffende ons omlijsting of ramen en deuren uitbekleed met plaatmateriaal). Een pleisterwerken bestaan niet vatbaar wegens verrekeningen tevens ook niet in een dikte. aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Cementgebonden vochtbestendige onderlaagpleister bestemd vanwege te betegelen wanden in natte ruimten in overeenstemming met TV en TV 227. Een hydraulische mortels antwoorden aan NBN EN 998-2, het cement draagt het Benor-merk volgens NBN EN Dit zand kan zijn grof, middelgrof tot lekker overeenkomstig NBN en Cementgebonden mortels mogen niet worden toegepast op ondergronden betreffende gips ofwel anhydriet en mogen ook niet onderling gemengd worden met gips. Specificaties Opbouw: op idee aannemer rekening houdend betreffende TV , tabellen 7 en 8 Stopprofielen: keuze aannemer Hoekprofielen: afwisseling aannemer Pleisterwapening: overeenkomstig voorschriften fabrikant van de mortel Zuigende ondergronden worden tevoren bevochtigd of behandeld betreffende ons primer in overeenstemming met de voorschriften van een fabrikant.

137 50. BINNENPLEISTERWERKEN binnenpleisterwerken - algemeen De werken omvatten: een plaatsing aangaande de nodige stellingen en het afdoende beschermen over reeds uitgevoerde werken een controle en voorbereiding van de ondergrond (ontstoffen via borstelen ofwel stofzuigen); het opruwen en/of aanbrengen over de nodige voorstrijk- of gronderingslagen volgens de aard aangaande de ondergrond en conform de voorschriften aangaande een fabrikant; een protectie tegen corrosie met in te pleisteren metalen componenten; dit leveren en publiceren over rand-, hoek- en stopprofielen, versterkingsnetten, zettingsvoegen; een luchtdichte verbinding met dit pleisterwerk op ramen en deuren, in coördinatie met hoofdstuk 40; de uitvoering van een voorgeschreven pleisterlagen, alle leveringen inbegrepen; dit vlak en gemakkelijk zetten van het oppervlak, het zuiver afwerken over rand-, hoek- en stopprofielen, het bijwerken van alle onvolkomenheden volgens de vereiste afwerkingsgraad, ; het zorgvuldig aanwerken ter hoogte aangaande venstertabletten, plinten, deurlijsten, nep plafonds, doorvoeren met elektrische, sanitaire, ventilatie en cv-installaties, e.d., ; het opruimen over dit afval, de reiniging en/ofwel protectie betreffende het aangebrachte pleisterwerk. Materialen De bepalingen van TV Binnenbepleisteringen - Deel 1 en TV Binnenbepleisteringen - Deel 2 (WTCB) zijn met inzet. Alle materialen, pleistersamenstellingen en toebehoren geraken onderling en in functie over de ondergrond op elkander ingesteld, zodat ons prima hechting en stabiliteit van de lagen onderling en op een ondergrond verzekerd is. De pleistermortels dragen een CE-markering, overeenkomstig: NBN EN Gipsbindmiddelen en gipspleister - Deel 5 NBN EN Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 6
7
8
9: Pleistermortel voor in- en buitentoepassingen. In overeenstemming betreffende TV Tegengaan en bestrijden van radon in woningen (WTCB), bevatten de gipspleisters geen fosforgips, en bestaan exclusief vervaardigd uit natuurgips en/of ro-gips.

64 - uitkomst van de tussenberekeningen zowel bij overdruk ingeval voor onderdruk; coëfficiënt C env en exponent n verkregen door regressie, gecorrigeerde coëfficiënt C L en V 50 - gemiddeld luchtlekdebiet V 50 - binnenvolume V (in overeenstemming met NBN EN 13829) - infiltratievoud n 50 - testoppervlakte met een gebouwschil A test (in overeenstemming met definitie in een EPB-regelgeving) - luchtlekdebiet ieder oppervlakte-eenheid met de gebouwschil 50 - de verklaring: Voor de luchtdichtheidstest werden alle voorschriften in dit kader over een EPBregelgeving bijvoorbeeld bescherven in dit Specificatiedocument, uitvoering x over dd mm jjjj, gerespecteerd (zie v proeven luchtdichtheidsmeting / gebouw FH st Meting aard over een overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inzet Portiersgebouw. Portiersgebouw containerpark Boom 64

De leidend ambtenaar kan zijn gemachtigd teneinde de uitvoering van een overeenkomst te leiden en het toezicht en de leiding der werken daar waar te nemen. Een meerdere contactpersonen bij een verschillende opdrachtgevers, welke de leidend ambtenaar bijstaan in een uitvoering van bestaan taak, moeten meegedeeld worden bij een startvergadering over een opdracht. Art.12 Onderaannemers aanvullend De bepalingen uit het Standaardbestek 250 zijn op deze plaats ook niet betreffende toepassing. Zie verder Art.12 K.B. over 15 juli 2011 en aanvullende bepalingen in het bestek Art.16 Arbeidskrachten Aanvullend Bij de aanvang van een werken geeft een aannemer de titel en een coördinaten op betreffende zijn vertegenwoordiger op een bouwplaats, welke gemachtigd is een werken te bijdragen en het dagboek met de werken te tekenen. Deze vertegenwoordiger heeft tenminste 3 jaar ervaring in vatbaarheid publieke ruimte. Alle communicatie omtrent de opdracht gebeurt in dit Nederlands. De vertegenwoordiger is gedurende de ganse uitvoeringstermijn bereikbaar en dien de werfvergaderingen bijwonen. Op eenvoudige uitnodiging neemt deze verder deel met iedere bijkomende via de aanbestedende overheid benodigd geachte bespreking of overlegvergadering. Portiersgebouw containerpark Boom 31

113 dakdoorbrekingen, bewegingsvoegen overeenkomstig de bepalingen betreffende TV 244, alsook een randafwerking (en/ofwel herstelling) t.a.v. aangrenzende constructies. Een stroken moeten zoveel mogelijk uit één stuk, gelijkelijk en spanningsvrij, uitgerold en bevestigd geraken. Een schikking over langs- en dwarsnaden wordt zodanig gekozen dat ons volledige waterafvloeiing verzekerd is. Indien de helling meer vervolgens 20% bedraagt moeten een schikkingen vanwege dit bevestigen met de dakdichting uitgevoerd worden volgens de technische goedkeuring ATG. Met de dakranden geraken de hoeken tussen het strekkende deel en een opkant, behoudens detailtekeningen, afgeschuind onder ons hoek betreffende 45, betreffende schuin gesneden isolatiestroken afdichting & afwerking plat dak - waterdichtheidsproeven PM Meestal Na uitvoering aangaande een dakafdichting worden de daken, ter beproeving over de waterdichtheid bij water gezet tijdens ten minste 48 uur, overeenkomstig een bepalingen aangaande TV afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten PM Meestal Een aannemer blijft gedurende ons tijdperk over 10 jaar na de voorlopige oplevering, aansprakelijk vanwege een volledige waterdichtheid van een uitgevoerde dakafdichting. Bijkomend gaat de aannemer bij een voorlopige oplevering ons door een fabrikant opgemaakt attest leveren, houdende een 10-jarige fabriekswaarborg op gebreken m.b.t. de geleverde materialen (buiten voorbehoud op materialen en arbeidsloon wanneer zichzelf dientengevolge een vervanging betreffende een dakbedekking zou opdringen). Dienaangaande dienen al die richtlijnen aangaande een producent over de dakdichtingsmaterialen (in overeenstemming met technische goedkeuring ATG) nauwgezet te geraken nageleefd, onverminderd gebeurlijke tegenstrijdige bepalingen vermeld in het apart bestek bitumineuze dakafdichting - SBS bitumineuze dakafdichting - SBS/volgekleefd (T) FH m2 Meting meeteenheid: per m2 meetcode: netto horizontaal geprojecteerde dakoppervlakte.

240 hoofdaardingsklem en hoofdbeschermingsgeleider Hoofdaardingsklem FH sog Het kan zijn een verbindingsklem waarna worden samengebracht: de aardgeleider meegetrokken betreffende de voedingskabel over het ALSB. een aardgeleider hoofdbeschermingsgeleider (S) hoofdequipotentiale geleiders Deze hoofdaardingsklem kan zijn op te stellen nabij dit nieuwe ALSB in een kelder Hoofdaardingsgeleider PM Dit is een geleider te voorzien tussen de aardrail met een elektrische verdeelborden en de hoofdaardingsklem. Dit reeks hoofdbeschermingsgeleiders is vanzelfsprekend gelijk juiste reeks verdeelborden. De doorsnede kan zijn onmiddellijk aan een doorsnede aangaande een grootste beschermingsgeleider hoofdequipotentiaalverbindingen FH sog & Het is een geleider te voorzien tussen een hoofdaardingsklem en massa's of geleidende delen gek aan de elektrische installatie bijvoorbeeld daar zijn, metalen leidingen bestemd wegens o.a.: sanitaire en brandleidingen vertrek en retourleidingen aangaande ieder kring CV afvoeren stalen skelet over het gebouw metalen ramen, deuren of poorten Minimum doorsnede 6 mm², maximum doorsnede 25 mm².

Maar op welke manier beseft u nou welke tacker u dien beschikken over wegens welk geval? Daar bestaan diverse webshops waar tackers worden verkocht daar waar u dan ook persoonlijk raadgeving kunt ontvangen en waar u vragen kan stellen. Dit kan zijn iedere keer makkelijk teneinde advies te krijgen aangaande specialisten mits u dan ook niet helemaal zeker raakt over de zaak.

Inzet Op al die radiatoren, overeenkomstig plannen en meetstaat warmteregeling & toebehoren - thermostaatkoppen en handwielen thermostaatkoppen FH st Het betreft automatische proportionele temperatuurregelaars met een ingebouwd voelerelement op basis aangaande vloeistofvulling. De thermostaatkoppen zijn van dit type beveiligde uitvoering vanwege openbare gebouwen. Ze beschikken over ons goede stelkracht, lage hysterese en optimale sluittijd. Een thermostaatkoppen dienen 100% compatibel te bestaan met de insert kraanlichamen in een radiatoren. SPECIFICATIES Greep : hoogwaardig kunststof, kleur : wit RAL 9016 Regelbereik : circa 8 tot 26 C Schaalindeling : neutraal met tracks (buiten temperatuur aanduiding). Schriefdraad M30 Zij bestaan voorzien met een anti-diefstal beveiliging. Zij bestaan bestand tegen een buigbelasting van summier 1000N Instelling regelbereik door middel over vorstbeveiliging welke de thermostatische kraan opent van zodra een temperatuur aan een voeler lager is dan circa 5 C. Een thermostatische koppen worden pas voor een stookproeven geplaatst. De radiatorkraan kan zijn zolang voorzien betreffende een kunststofkapje die de bediening over een kraan toelaat. Portiersgebouw containerpark Boom 211

25 diefstal, brand ofwel onmiddellijk die beschadiging, op welke manier cruciaal tevens. De aannemer moet voor deze risico's de nodige verzekeringen afsluiten. - Een aannemer kan zijn verantwoordelijk vanwege het behoud in juiste staat aangaande de openbare rijweg, over een aanliggende bouwwerken, omheiningen en beplantingen met buurtbewoners. - Een aannemer is burgerlijk aansprakelijk voor alle eventuele beschadiging met personen en voorwerpen, zowel op een bouwplaats zodra op een openbare wegen gedurende de werken en naar aanleiding over een werken, tot op de datum aangaande de definitieve oplevering. - Iedere schadevergoeding, proceskosten, boeten enz... dienen te door de aannemer gedragen worden, buiten dat het bestuur op welke manier dan ook moet tussenkomen. Een aannemer kan zijn burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk voor alle overtredingen op een politie- en verkeersreglement. - De aannemer moet desnoods rekening behouden met een administratieve en technische prestaties in verband betreffende de vragen wegens vergunningen, die hij in een eenheidsprijzen betreffende zijn inschrijving meerekent. - Het indienen over dit (deze) bundel(s) op fundering met de inlichtingen en formulieren versterkt door een aannemer zal gebeuren overeenkomstig een vigerende voorschriften en reglementen. - Er is alsmaar gewerkt in overeenstemming met dit Koninklijk besluit betreffende 16 maart 2006 betreffende de bescherming over de werknemers anti de risico s betreffende blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) en zijn wijzigingen. - Een aannemer treft al die nodige maatregelen om een materialen te identificeren waarvan vermoed is het ze asbest bevatten.

222 Werktemperaturen: -twintig tot +60 C Ringstijfheid: > ofwel = 8KN/m 2 volgens EN ISO 9969 Luchtdichtheidsklasse: D volgens EN12237 en LUKA1 AFBEELDING TER ILLUSTRATIE: Toepassing In overeenstemming met aanduidingen op regelen en meetstaat thermische isolatie FH sog Thermische isolatie met ventilatiekanalen en componenten ter voorkoming aangaande condensatie en/ofwel dit beperken aangaande de warmteverliezen. & De ventilatie kanalen mogen uitsluitende uitwendig geïsoleerd worden, inwendige isolatie is verboden. Minerale wol matten met rechtopstaande vezel met de buitenzijde voorzien met aluminiumfolie betreffende een versterkingsgaas.

Via bestaan inschrijving verplicht de aannemer zichzelf ertoe in dit kader betreffende zijn forfaitaire prijs al die prestaties te afleveren die behoren tot en/ofwel in verband staan met een volledige en onberispelijke voltooiing met de werken, bijvoorbeeld welke in het aannemingsdossier voorzien bestaan. Bijkomende leveringen en prestaties welke ook niet expliciet beschreven zijn in dit bestek, detailplannen of uitvoeringsschema s, maar onontbeerlijk bestaan voor een volledige en vakkundige uitvoering aangaande de werken of technische installaties produceren integraal deel uit met een overeenkomst en worden verondersteld te check here zijn opgenomen in de prijsbieding. Eventuele leemtes ofwel opmerkingen horen te gemeld geraken voor een inschrijving. Zo ook niet geraken deze verondersteld te zijn inbegrepen in de offerte. De aannemer kan zich niet beroepen op onderschatting of misvatting betreffende een beschreven werken teneinde afwijkingen met dit aannemingscontract te bedingen aannemingsmodaliteiten onderaanneming PM Niettegenstaande een aanbestedende overheid nauwelijks contractuele groep bezit betreffende een onderaannemers eist ze met een hoofdaannemer het deze enig zit met onderaannemers die een erkenning hebben vanwege het deel betreffende de opdracht dat zij zullen uitvoeren. Het bestek kan steeds bijkomende eisen opleggen inzake onderaannemers (bijvoorbeeld habilitatie, erkenningen, e.d.) aannemingsmodaliteiten verrekeningen PM VERREKENINGEN TENGEVOLGE Met VERMOEDELIJKE HOEVEELHEDEN - VA1 Al die hoeveelheden vermeld op een samenvattende opmeting bestaan forfaitair, uitgezonderd een hoeveelheden Portiersgebouw containerpark Boom 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15